Общински съвет Банско одобри сключването на меморандум за сътрудничество с Югозападния университет в Благоевград

IMG_3565

На своето редовно заседание Общински съвет – Банско одобри сключването на меморандум за сътрудничество между Община Банско и Югозападния университет в Благоевград. С документа за сътрудничество ще се гарантира по-тясна ангажираност за изграждане на интелигенти, иновативни и висококвалифицирани специалисти с успешна реализация на вътрешния пазар на труда.

Съветниците дадоха своето съгласие за кандидатстването на местната администрация   по два проекта с европейско финансиране. По Програма за Трансгранично сътрудничество „България – Македония” е разработен проект с наименование „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще – II етап”, с който се предвижда обособяването на интерактивен галерия-музей в рамките на съществуващия „Дом на изкуствата” – гр. Банско. Партньори по проектното предложение е македонската община Виница, а максималният размер на безвъзмездно финансиране е 500 000 евро.

Втората одобрена кандидатура е за проект „Закупуване на оборудване за обществена трапезария” пред Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. При одобрение на проекта ще бъде закупено кухненско оборудване за обществената трапезария в община Банско, която към момента изхранва повече от 160 нуждаещи се лица от уязвими групи.

Бе даден старт за откриване на производство по отчуждаване на недвижими имоти, собственост на физически лица във връзка с реализирането на общинския проект за доизграждане на ул. „Найден Геров” и свързването му с Околовръстния пътен участък на курортния център.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *