ОбС реши: 6 лв. наем за декар ливада в Струмяни

kravi

Общинският съвет в Струмяни даде съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд под наем или аренда. Терените ще се отдават на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна на БАБХ, съобразено с броя на вида на регистрираните животни.

Местният парламент одобри цена за отдаване под наем за стопанската 2018/2019 година на пасища и мери – 5,00 лв. /дка, а за ливади – 6,00 лв./дка. Решението важи за землищата на територията на община Струмяни – Вракуповица, Велющец, Горна Крушица, Гореме, Горна Рибница, Драката, Добри Лаки, Игралище, Илинденци, Клепало, Колибите, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин Палат, Раздол, Седелец, Цапарево, Каменица. Цените са определени по пазарен механизъм, изготвен от инж. Христина Стоева, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Общинският съвет упълномощава кмета на община Струмяни – Емил Илиев, въз основа на протокола на комисиите за разпределение да сключи със земеделските стопани договорите за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за срок от пет стопански години.