Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Добра новина! Санират още сгради в Благоевград!

SMP_8194

Община Благоевград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Размерът, на одобрените финансови средства по проекта, е 5 199 941,19 лв. От тях 43 875,31 лв. представляват собствен принос на бенефициента – Община Благоевград. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 12 месеца.

Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград. Чрез него ще се постигнат по-високи нива на енергийна ефективност, ще се намалят на разходите за електрическа енергия в жилищни сгради и ще се ограничат вредните емисии в атмосферата като косвен ефект от въвеждането на ефективни пакети от енергоспестяващи мерки.

С реализирането на проекта ще се осигури още топлинен комфорт и по-добри условия на живот за обитателите на многофамилните жилищни сгради в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Ще се подобрят и експлоатационните характеристики с оглед удължаване жизнения цикъл на сградите.

„Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“ е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 г.