Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Ново бизнес начинание! Ексметът на Благоевград К. Паскалев със съдружници строи 7 рибарника

Paskalev

Съвместната им фирма „АРА” ООД, в която тримата държат по 17 дяла, равняващи се на дялово участие от 1700 лв., ще направи 7 рибарника в местността Арнаутица в землището на с. Сенокос, община Симитли, пише в. „Струма“. Тримата планират 4 от рибарниците да са с ширина 3 м, дължина 15 м и дълбочина 1,5 м, а другите 3 рибарника да са с размери 2,50 м/20 м/1,5 м.

На 27 февруари т.г. в отговор на заявеното инвестиционно намерение на фирма „АРА” ООД Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ изискала от инвеститорите допълнителна информация за бизнес плановете им и получила уточнението, че в рибарниците се предвижда интензивно отглеждане на пъстърва в количество 5 тона годишно, което впоследствие ще нарасне до 10 т на година. Рибарниците ще се пълнят с вода от Ощавска река, за което е необходимо водно количество от 41,25 л/сек., всеки от тях ще бъде снабден с преливник, а изтичащата от преливниците вода ще преминава през тръби и ще се отвежда в утайник, след което ще се зауства в мястото на заустване на водата от МВЕЦ „Арнаутица”.

Това е същият МВЕЦ, който Паскалев, Данчов и Асиска си построиха преди няколко години. „Арнаутица” е и централата, която миналата година бе вкарана в сигнал на сдружение „Балкани” до прокуратурата като един от 140-те български МВЕЦ-а, построени без учредено право на строеж, а проф. Огнян Герджиков ги определи като „напълно незаконни”.

Бъдещите производители на пъстърва преди 3 месеца са актуализирали разрешителното си за водовземане, като към водата за производство на електроенергия са прибавили и тази за рибарника. Крайният срок на разрешителното им е 09.12.2024 г. и според него те имат право да ползват целогодишно по 1000 л/сек. вода от Ощавска река, наричана още Дяволска.

Инвеститорите вече се пребориха с БДЗБР. Въпреки че река Ощавска в мястото на водовземане и заустване е част от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R1056, срещу който в Плана за управление на речните басейни на дирекцията фигурира с описанието „в неизвестно екологично състояние”, дирекцията е намерила в бюлетините си за 2017 г. друго описание на водното тяло – „добро екологично и химично състояние”, и на тази база БДЗБР вече е казала „ок” на „АРА” ООД.

Ако дирекцията не беше направила допълнителна проверка по книжата си, река Ощавска щеше да попадне в ограничителните мерки на приложение 7.2 от Раздел VІІ на плана, според които „не се допускат никакви инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела”.

Срещу издаденото вече разрешително за построяване на 7-те рибарника БДЗБР изисква от инвеститорите само да не използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смески за хранене на пъстървите.

Най-вероятно рибарниците в Сенокос ще бъдат поверени на грижите на Димитър Данчов, тъй като от години К. Паскалев се занимава в София с проекти, а В. Асиска е фармацевт и работи в благоевградска аптека.

Данчов е достатъчно деен и определено е най-подходящ, а и всеки момент се очаква да продаде предприятието, което приватизира, и така да си освободи достатъчно време за занимания сред дивната природа на симитлийското село.

Освен това Данчов има и приличен опит с аквакултурите – той е собственик на малко рибарниче в с. Ощава, където отглежда риба само за собствената си трапеза и за приятели.