Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Учат на компютър, език и занаят 40 деца със специални потребности от Благоевград

R-Shatev

40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград имат шанса да научат език, компютър, занаят, според интересите им. Търговско-промишлена палата Благоевград изпълнява проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“. В момента експерти провеждат срещи с младежите, които ще имат право на обучение. Дискусиите се провеждат с младежи, посещаващи Дневните центрове з апредоставяне на различни социални услуги в Благоевград. Според интересите, потребностите и възможностите на младежите ще бъдат сформирани и групите за различните обучения. Търговската палата е в готовност за провеждане и на изнесени обучения в центровете. За удобство и адаптивност на курсистите.

На база потребностите на младежите в центровете ще се разработят и приложат програми както за индивидуална, така и за групова работа и консултиране за професионално и личностно развитие на деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства.

Предвидено в изпълнение на проекта е и осигуряване на професионално психологическо консултиране на представителите на целевата група, както и кариерно консултиране. Ще се насърчи развитието на доброволческа дейност в общността при работата с младежите, както и при работа с родителите.

Проектът прилага програми на принципа за съдействие за обучение, съдействие за намиране на реализация на младите хора с увреждане и последваща мотивационна подкрепа при започване на трудова дейност в съответствие с вид, степен на увреждане и функционални умения на всяко лице. Проектът цели да насърчи социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене, подкрепа на личностното развитие и реализиране на техния пълен потенциал.

Дейностите, които се изпълняват за реализиране на проекта, в начална фаза на изпълнение, бяха представени на стартираща пресконференция от председателя на Търговско промишлена палата Благоевград – Ромео Шатев. Проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“ се финансира по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата „Открий ме“, код BG05M9OP001-2.009