Само в 7ДниБлагоевград.бг:

Автоматизираната поточна линия за производство на фиданки в ЮЗДП е готова за работа

uzdp1

Приключи работата по инсталиране на автоматизирана поточна линия, с която Югозападното държавно предприятие започва производството на контейнерни фиданки с капацитет от над 1 милион годишно.

Модерната система, заедно със специализирано оборудване за обработка на семена от горскодървесни видове, бяха закупени и доставени в рамките на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“.

Той е съвместна инициатива на ЮЗДП и Горска семеконтролна станция София и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.

Оборудването е инсталирано в държавен горски разсадник с. Локорско, в района на „ДГС София”, от ангажирания от ЮЗДП изпълнител от Швеция. Освен работата по монтажа, по време на престоя си в България шведските експерти обучиха служителите на ЮЗДП за работа с поточната линия и машините за обработка на семена.

Очаква се наесен да започне реалното производство на контейнерни фиданки от различни широколистни видове, необходими за предвидените по проекта възстановителни дейности в приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 на територията на ЮЗДП.